در این دسته صنایع فلزی ازجمله درب ، پنجره ،نرده وحفاظ قرار دارد..


<1>